Privatlivspolitik

Falck Healthcare overholder de nye EU-regler for opbevaring af data - den såkaldte General Data Protection Regulation, som i daglig tale bliver kaldt GDPR.

Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine personlige oplysninger er i sikkerhed hos os.

Personlige oplysninger omfatter alle oplysninger, der kan være direkte forbundet med dig, som personlig identitet, kontaktoplysninger og oplysninger om dit helbred.

Falck Healthcare er dataansvarlig, når vi indsamler relevante personlige oplysninger i forbindelse med vores sundhedsydelser. Du kan her i privatlivspolitikken læse om, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personlige data, og vi giver dig oplysninger om dine rettigheder, og hvem du skal kontakte, hvis du har nogen indvendinger.

Information og formål 

Vi kan indsamle og behandle følgende personlige oplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig og dit forløb hos os).

Almindelige personoplysninger

 • Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og privatadresse.
 • Sociale oplysninger, som familierelationer, job/hvilket firma, du er ansat i.
 • Oplysninger om, hvilket forsikring- og/eller pensionsselskab eller anden betalende part, som du er tilknyttet, og hermed hvilke services og produkter du har adgang til.
 • Identifikationsoplysninger, herunder CPR-nummer.

Særlige personoplysninger (Følsomme personoplysninger)

 • Helbredsoplysninger relateret til dit forløb.

Bliver vi bekendt med ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne. Såfremt det er i overensstemmelse med formålet med behandlingen, kan der være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen.

Formål

Vi indsamler og behandler personlige oplysninger til følgende formål:

 • At gøre det muligt for Falck Healthcare A/S at behandle din henvendelse og kontakte dig.
 • At kunne bekræfte, hvilke produkter og tjenester du har adgang til.
 • At sikre en entydig identifikation og for at kunne indhente de nødvendige oplysninger fra læger og hospitaler, må vi bede om dit CPR-nummer
 • At kunne tilbyde den bedst mulige behandlingsplan i henhold til dine behov, derfor har vi brug for helbredsoplysninger og evt. sociale oplysninger.
 • At kunne afregne med forsikrings- eller pensionsselskab, eller anden partner, der betaler din service hos os.


Automatisk, individuel beslutningstagning

 • Vi anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstaging eller profilering

Kilder

Falck Healthcare A/S indsamler normalt oplysningerne direkte fra dig, din virksomhed eller dit pensions- eller forsikringsselskab. I enkelte tilfælde får vi oplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institutioner.

Vi informerer dig, når vi indsamler oplysninger om dig, medmindre indsamlingen er lovbe-stemt, varsling er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Vi behandler personlige oplysninger, da vi har en kontraktlig forpligtelse over for kunder eller udfører tjenester efter kundens ønske.

Vi er forpligtiget til at overholde gældende lovgivning herunder EUs' databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning fx at overholde basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

Retsgrundlaget for at indsamle og behandle generelle personoplysninger er EU Persondataforordningen artikel 6 og artikel 9 ved behandling af følsomme oplysninger.
Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger i Falck Healthcare A/S omfatter blandt andet:

EU General Data Protection Regulation

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i overensstemmelse med autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kap. 9.

Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Det er frivilligt at give Falck Healthcare A/S personlige oplysninger, men for at modtage ydelser under din sundhedsordning skal du give Falck Healthcare A/S den nødvendige information.

Hvis der er behov for at indhente helbredsoplysninger i forbindelse med sundhedsordningen, spørger Falck Healthcare A/S om samtykke. Grundlaget for Falck Healthcare A/S' behandling af dine personoplysninger er ofte baseret på dit samtykke. Samtykket skal være udtrykkeligt, frivilligt og informeret, så formålet med brugen af oplysningerne er tydelige.

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Det betyder, at de pågældende oplysninger ikke længere behandles i Falck Healthcare A/S, med mindre der er andet lovligt behandlingsgrundlag. At tilbagekalde et samtykke påvirker ikke den behandling, der har fundet sted før tilbagekaldelsen af samtykket.

Overførsel af personlige oplysninger internt til Falck Healthcare A/S

Helbredsoplysninger behandles og opbevares i Falck Healthcares egne systemer med streng adgangskontrol og behandles kun af en begrænset kreds af medarbejdere med operationelle behov.

Falck Healthcare A/S' medarbejdere bruger også e-mail i dialogen med interne og eksterne kontakter. Følsomme personlige oplysninger sendes via beskyttet e-mail.

Når du sender en e-mail til Falck Healthcare A/S kan den være uden beskyttelse. Derfor opfordrer vi dig til ikke at sende tavshedsbelagte, følsomme eller andre fortrolige oplysninger via e-mail, før du har undersøgt, om indholdet af e-mailen vil blive passende beskyttet. Er du i tvivl, så kontakt os for at sikre, hvordan du bedst deler dine informationer med os.

Overførsel af personlige oplysninger til behandlingsnetværket

Hvis vi har behov for at overføre sundhedsoplysninger til sundhedsfaglige behandlere eller andre fagpersoner i forbindelse med din dækning, spørger Falck Healthcare A/S altid om dit samtykke til at videregive oplysningerne.

Rådgivere i Falck Healthcare A/S har tavshedspligt, og helbredsinformation bliver ikke videregivet til andre personer, end dem der er direkte involveret i behandlingen. Hvis vi får behov for at indhente helbredsoplysninger, spørger vi altid om dit samtykke til at indhente oplysningerne.

Når du afgiver dit samtykke, fungerer det også som en accept af, at Falck Healthcare A/S må indhente tilbud om specialistvurdering og operation/behandling på private klinikker.

Dine oplysninger bruger vi til at sikre, at du får den bedst mulige behandling, og vi videregiver kun data til læger og andet sundhedspersonale, der har brug for dem, fordi de er direkte involveret i din udredning og behandling.

Hvis vi videregiver oplysninger, finder den altid sted inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

 

Overførsel af personlige oplysninger til databehandler

Falck Healthcare deler personoplysninger med følgende væsentlige kategorier af modtagere:

 • Databehandlere
 • Sundhedsleverandører

Databehandlere kan fx være IT-leverandører, som vi benytter til at fuldføre vores ydelse i forbindelse med dit forløb.

Sundhedsleverandører kan fx være privathospitaler, speciallæger, fysioterapeuter, m.fl., som vi benytter i det tilfælde, at Falck Healthcare ikke kan fuldføre vores ydelse for dig viaFalck Healthcares egne klinikker.

Overførsel til tredjelande

Vi overfører dine personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne IT-leverandører til at behandle ovennævnte personoplysninger.

Retsgrundlaget for at overføre data er EU's Standard kontraktlige bestemmelser for at overføre fra dataansvarlige til databehandlere i usikre lande uden for EU/EØS. Du kan finde standardaftalen på forskellige sprog her.


Overførsel af data til offentlig myndighed

Hvis Falck Healthcare A/S har pligt til at videregive information til en offentlig myndighed, vil oplysningerne blive videregivet i overensstemmelse med myndighedernes krav. I sådanne tilfælde kan oplysninger om dig blive udleveret uden dit samtykke.

Opbevaring af personoplysninger

Vi bruger en ekstern leverandør til at lagre/opbevare ovennævnte personlige oplysninger.

Opbevaringsperiode med data

Ifølge EU General Data Protection Regulation artikel 5, stk. 1, litra e skal vi slette oplysninger, som ikke længere er nødvendige for det formål de er indhentet til.

Falck Healthcare A/S sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, det blev indhentet til.

Det betyder, at så længe du har en sag hos os, opbevarer vi de nødvendige oplysninger om dig. Når sagen afsluttes, gemmer vi oplysningerne i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.
I henhold til Journalføringsbekendtgørelsen vil Falck Healthcare A/S opbevare personoplysninger i journalen i 10 år regnet fra den sidste optegnelse i journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid fx i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

Dine rettigheder

Du har - med begrænsninger i loven - ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at ændre forkerte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at begrænse behandling af personoplysninger, retten til dataoverførsel og retten til at modsætte sig behandling af personoplysninger, herunder automatisk, individuel beslutningstagning.

Inspektion, korrektion og sletning

I henhold til EU General Data Protection Regulation artikel 15-17 har man krav på at få indsigt i de oplysninger, som er registrerede og kan kræve disse rettet eller slettet. Ønsker du aktindsigt eller at rette eller slette dine data, kan du anmode ved at henvende dig skriftligt til Falck Healthcare A/S. Anmodningen skal indeholde sagsnummer eller CPR-nummer og underskrives af den registrerede.

Hvis du er utilfreds med Falck Healthcares behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den nationale tilsynsmyndighed.

Databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine personoplys-ninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende lov, kan du kontakte Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Healthcare A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København SV

Dato: 23.04.18

Cookies

Cookies er små filer, der gemmer oplysninger om, hvordan du bruger et website. Oplysningerne gemmes i den browser, du benytter.

Falck Healthcare A/S bruger cookies på sine hjemmesider. Formålet med at bruge cookies er at:

 • Lære af din adfærd, så vi kan forbedre webstedets funktionalitet, brugeroplevelse og indhold
 • Tilpasse indholdet, så det bliver relevant for dig

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Hvis du ikke vil tillade, at cookies gemmes på din computer, skal du slå det fra i din browser. Bemærk, at det vil medføre, at du taber funktionalitet på falckhealthcare.dk og andre hjemmesider.
Du kan slette cookies ved at følge vejledningen til at slette cookies i din browser.

 Cookie policy

Falck Healthcare anvender cookies til at forbedre brugernes online oplevelse. Oplysningerne i cookies sætter Falck Healthcare i stand til at køre vores tilknyttede programmer og giver mulighed for andre driftsmæssige aktiviteter på falckhealthcare.dk. Derudover gør vi brug af cookies til at indsamle og behandle oplysninger om, hvordan vores besøgende gør brug af vores hjemmeside.

Personoplysninger, der er lagret i vores cookies, er krypterede og omfatter kun de oplysninger, som er strengt nødvendige for at levere vores serviceydelser til dig.

Nedenfor kan du læse mere detaljeret om, hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem, hvilke informationer vi indsamler og hvem der får adgang til dem.

Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille datafil som lagres på din computer ved besøg på en hjemmeside. Datafilen kan genkendes af den besøgte hjemmeside, hvis du vender tilbage til hjemmesiden og bruges derfor typisk til at udarbejde statistik eller adfærdsbestemt markedsføring. Cookien gør det nemmere for vores hjemmeside at betjene dig og kan være nødvendig for dele af hjemmesidens funktionalitet.

Hvordan undgår jeg cookies?

Ved besøg på vores hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, foreslår vi, at du benytter følgende links (afhængig af hvilken browser du bruger) til at indstille din browser, sådan at du undgår, at der fremover bliver lagt cookies ind på din computer.

 1. Vejledning i at slette cookies i Google Chrome
 2. Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox
 3. Vejledning i at slette flash cookies
 4. Vejledning i at undgå cookies i Microsoft Internet
 5. Vejledning i at slette cookies i Opera
 6. Vejledning i at slette cookies i Safari

Hvis din browser ikke er nævnt ovenfor, foreslår vi, at du enten kigger i din browsers hjælpeindstilling eller søger på internettet på "cookies" i sammenhæng med din browsers navn.

Hvorfor informerer vi om cookies?

Vi informerer om vores cookie brug i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr".

Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når hjemmesider ønsker at lagre cookies hos brugeren. Du kan læse mere om vejledningen her.