Privatlivspolitik

Visitations- og Rådgivningscenter

Denne Privatlivspolitik dækker den rådgivning og visitation som sker i vores Visitations- og Rådgivningscenter samt de(n) rådgivning, undersøgelse, diagnosticering og behandling af dig i vores klinikker.

Falck Healthcare er dataansvarlig, når vi indsamler personlige oplysninger i forbindelse med vores sundhedsydelser. Du kan her i privatlivspolitikken læse om, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personlige data, og vi giver dig oplysninger om dine rettigheder, og om hvem du skal kontakte, hvis du har nogen indvendinger.

Informationerne vi indsamler og videregiver om dig er forskellige afhængige af om det er et psykologisk – eller fysisk forløb. Dette skulle gerne fremgå af denne Privatlivspolitik.

Information og formål

Vi kan indsamle og behandle følgende personlige oplysninger om dig og kun i det omfang det er relevant for netop dig og din sag.

Almindelige personoplysninger
 • Dit navn, postnr., telefonnummer, e-mailadresse, evt. privatadresse, køn, alder
 • Sociale oplysninger, familierelationer, civilstand
 • Uddannelsesniveau, job/firma og evt. afdeling du er ansat i, stillingstype/jobfunktion
 • Identifikationsoplysninger fx medarbejdernummer
Fortrolige personoplysninger
 • Dit personnummer (’CPR-nummer’)
Særlige personoplysninger (Følsomme personoplysninger)
 • Helbredsoplysninger
 • Evt. medlemskaber af fagforening
 • Evt. journaloplysninger, svar på prøver, test, røntgen- og skanningsbilleder, m.m.
 • Evt. seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse, religiøse forhold

Bliver vi bekendt med ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne. Såfremt det er i overensstemmelse med formålet med dit forløb, kan der være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Sikre validering ift. din pålogning af vores booking portaler
 • Oprettelse af tidsbestilling/sagsforløb og igangsættelse af rådgivning og behandling i et psykologisk eller fysisk forløb
 • At sikre en entydig identifikation ved behandling i Falck Healthcare og ved din henvendelse vedrørende anmodninger ift. dine rettigheder
 • At kunne bekræfte og identificere, hvilke produkter og tjenester du har adgang til
 • At gøre det muligt for Falck Healthcare A/S at kontakte dig
 • At kunne håndtere klager og tvister
 • At sikre at du får den korrekte behandling, ved at henvise til og kommunikere med interne og eksterne sundhedspersoner
 • Afregningsformål
 • Anonym statistisk analyse
 • Anonym psykologisk effektmåling i forbindelse med psykologisk behandling
 • Anonym tilfredshedsundersøgelse
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning, oplysningerne er ikke personhenførbare
 • At kunne håndtere inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Automatisk, individuel beslutningstagning

Vi anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilde
 • Dine personoplysninger modtager vi fra dig
 • Forsikrings- og pensionsselskaber, virksomhed/arbejdsgiver
 • Abonnementsordning, som indeholder ydelser leveret af Falck Healthcare
 • Gældende ved børn under 18 år er kilden, den der har forældremyndigheden eller værge
 • Desuden eksterne sundhedspersoner, hvis du har givet dit samtykke til dette og afhængig af dit forløb kan det bl.a. være:
  • Psykologer, misbrugskonsulenter, psykiatere
  • Fysioterapeuter, kiropraktorer, massør, zoneterapeut, akupunktør, psykomotorisk terapeuter
 • Læger, sygehuse og andre behandlingssteder

Vi informerer dig, når vi indsamler oplysninger om dig, medmindre indsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Overordnet behandler vi personlige oplysninger, på baggrund af en kontraktlig forpligtelse over for kunder eller udfører tjenester efter kundens ønske.

Som dataansvarlig har vi en forpligtelse til at overholde gældende lovgivning herunder EU's databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning f.eks. overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. Samt iværksættelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Ved administrativ behandling af almindelige personoplysninger som, ved afklaring af hvilke ydelser og service der er omfattet, brugervalidering ved system pålogning, tidsbestillinger, anonymisering af data inden rapportering, håndtering af klage og tvister, almindelig korrespondance i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a).
  • Ved almindelig patientbehandling hvor der indsamles, behandles og videregives almindelige persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens i artikel 6 (1) (c) og (d).
 • De følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a), videregivelse på baggrund af samtykke (c), ift. sundhedsfremme, forebyggelse og behandling (h), tilsyn fra Dansk Patientsikkerhed (i).

  Behandling af dit personnummer (’CPR-nummer’): Databeskyttelsesloven §§ 11, stk. 2, nr. 1., Autoriserede behandleres forpligtigelser efter autorisationsloven kap 5 og kap 6, autoriserede behandlers journalføring efter journalføringsbekendtgørelsen §§ 5-10, indhentning og videregivelse i klinikken uden dit samtykke jf. sundhedslovens kap. 9, §§ 41, 42, indhentning og ekstern videregivelse med og uden dit samtykke efter sundhedslovens kap. 9, §§ 41, 42a og 42b.
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kap. 9
 • Oplysninger til brug for afregning sker efter bogføringsloven

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger i Falck Healthcare A/S omfatter desuden EU General Data Protection Regulation EU General Data Protection Regulation

Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Det er frivilligt at give Falck Healthcare A/S dine personlige oplysninger, men for at vi kan udføre en fyldestgørende rådgivning og behandling af dig, skal du give Falck Healthcare A/S den nødvendige information. Hvis vi ikke får den nødvendige information eller samtykke kan vi ikke tilbyde dig rådgivning og behandling.

Hvis der er behov for at indhente helbredsoplysninger i forbindelse med din rådgivning og behandling, spørger Falck Healthcare A/S om dit samtykke. Grundlaget for Falck Healthcare A/S' behandling af dine personoplysninger er ofte baseret på dit samtykke. Samtykket skal være udtrykkeligt, frivilligt og informeret, så formålet med brugen af oplysningerne er tydelige.

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Det betyder, at de pågældende oplysninger ikke længere behandles i Falck Healthcare A/S, medmindre der er andet lovligt behandlingsgrundlag. At tilbagekalde et samtykke påvirker ikke den behandling, der har fundet sted før tilbagekaldelsen af samtykket.

Modtagere af personoplysninger

Overførsel af personlige oplysninger internt til Falck Healthcare A/S

Helbredsoplysninger behandles og opbevares i Falck Healthcares egne systemer med streng adgangskontrol og behandles kun af en begrænset kreds af medarbejdere med operationelle behov.

Falck Healthcare A/S' medarbejdere bruger også e-mail i dialogen med interne og eksterne kontakter. Følsomme personlige oplysninger sendes via beskyttet e-mail.

Når du sender en e-mail til Falck Healthcare A/S kan den være uden beskyttelse. Derfor opfordrer vi dig til ikke at sende tavshedsbelagte, følsomme eller andre fortrolige oplysninger via e-mail, før du har undersøgt, om indholdet af e-mailen vil blive passende beskyttet. Er du i tvivl, så kontakt os for at sikre, hvordan du bedst deler dine informationer med os.

Overførsel af personoplysninger til 3. parter

Sundhedspersoner

I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle rådgivning og behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner, som tidligere nævnt – afhængig af dit forløb:

 • Psykologer, misbrugskonsulenter, psykiatere
 • Fysioterapeuter, kiropraktorer, massør, zoneterapeut, akupunktør
 • Læger, sygehuse og andre behandlingssteder

Videregivelsen gives kun på baggrund af dit samtykke.

Andre

I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle rådgivning og behandling af dig, kan dine personoplysninger blive videregivet til andre parter, afhængig af dit forløb:

 • Ved videregivelse af status af behandling til din arbejdsgiver eller forsikrings- eller pensionsselskab
 • Ved videregivelse af antal behandlingsgange for skattepligt af arbejdsgiverbetalt psykologhjælp til privatrelaterede hændelser

Videregivelsen gives kun på baggrund af dit skriftlige samtykke.

Derudover vil dit personnummer (’CPR-nummer’): på baggrund af kundens retskrav kunne blive udleveret til kunden (ofte arbejdsgiver) på forespørgsel og efter forudgående aftale. Dette sker på baggrund af GDPR art. 6(1) og art. 9(2)(f) samt databeskyttelseslovens §11(2)(4) og §7(1).

Overførsel af personlige oplysninger til databehandler

Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør. Der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Udover disse tredjeparter, vil Falck også dele dine personoplysninger med en række leverandører (’databehandlere’), som vil behandle dine personoplysninger på baggrund af instruks fra Falck. Disse databehandlere er primært beliggende inden for EEA/EØS, men der kan forekomme overførsel til lande udenfor EEA/EØS (’tredjelande’), som f.eks. Indien og USA, da Falck benytter IT services med supportfunktioner i disse lande. I tilfælde hvor der sker overførsel af dine personoplysninger til tredjelande, vil overførslen være baseret på EU Kommissionens Standard Contractual Clauses og alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedskontroller vil være implementeret med henblik på at værne om dine personoplysninger.   

Yderligere information om det lovgrundlag der benyttes til overførsel af data til tredjeland kan findes herunder (se reference ved siden af overførselsgrundlaget i ovenstående oversigt):

 1. EU Standardkontraktbestemmelser: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

For mere information om databehandler og overføring af modtagere udenfor EU / EEA kan fås ved henvendelse til DPO@falck.com

Overførsel af data til offentlig myndighed

Hvis Falck Healthcare A/S har pligt til at videregive information til en offentlig myndighed, vil oplysningerne blive videregivet i overensstemmelse med myndighedernes krav. I sådanne tilfælde kan oplysninger om dig blive udleveret uden dit samtykke.

Opbevaring af personoplysninger

Vi bruger en ekstern leverandør til at lagre/opbevare ovennævnte personlige oplysninger.

Opbevaringsperiode med data

Ifølge EU General Data Protection Regulation artikel 5, stk. 1, litra e skal vi slette oplysninger, som ikke længere er nødvendige for det formål, de er indhentet til.

Falck Healthcare A/S sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indhentet til.

Det betyder, at så længe du har en sag hos os, opbevarer vi de nødvendige oplysninger om dig. Når sagen afsluttes, gemmer vi oplysningerne i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

Falck Healthcare A/S gemmer jf. Bogføringsloven data til fakturering i 5 år, gældende for regnskabsårets udgang.

I henhold til Journalføringsbekendtgørelsen vil Falck Healthcare A/S opbevare personoplysninger i journalen i 10 år regnet fra den sidste optegnelse i journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid fx i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

Dine rettigheder

Du har - med begrænsninger i loven - ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at ændre forkerte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at begrænse behandling af personoplysninger, retten til dataoverførsel og retten til at modsætte dig behandling af personoplysninger, herunder automatisk, individuel beslutningstagning.

Inspektion, korrektion og sletning

I henhold til EU General Data Protection Regulation artikel 15-17 har man krav på at få indsigt i de oplysninger, som er registrerede og kan kræve disse rettet eller slettet. Ønsker du aktindsigt eller at rette eller slette dine data, kan du anmode ved at henvende dig skriftligt til Falck Healthcare A/S på sundhedsteam@falck.dk. Hvis du er utilfreds med Falck Healthcares behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage over Falcks Healthcares behandling af dine personoplysninger til det nationale datatilsyn i Danmark, ’Datatilsynet’.

Databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende lov, kan du kontakte Falck Healthcare på sundhedsteam@falck.dk eller Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

 

Falck Healthcare A/S
Psykisk og Fysisk Rådgivningscenter
Fysisk behandling/Tværfaglig behandling
Sydhavnsgade 18
2450 København SV
Danmark

Versionshistorik

GEMS-nummer: 63927
Version: 3.0
Godkendelsesdato: 22.06.2022
Revideret den 06.09.2018//07.09.2018//10.09.2018//13.09.2018//16.10.2018//01.02.2019//22.10.2019//22.06.2022