Privatlivspolitik

Sundhedstjek og Sundhedsprocent

Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine personlige oplysninger er i sikkerhed hos os.

Personlige oplysninger omfatter alle oplysninger, der kan være direkte forbundet med dig, som personlig identitet, kontaktoplysninger og oplysninger om dit helbred.

Falck Healthcare er dataansvarlig, når vi indsamler relevante personlige oplysninger i forbindelse med vores sundhedsydelser. Du kan her i privatlivspolitikken læse om, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personlige data, og vi giver dig oplysninger om dine rettigheder, og hvem du skal kontakte, hvis du har nogen indvendinger.

Information og formål

Vi kan indsamle og behandle følgende personlige oplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig og din sag):

Almindelige personoplysninger
 • Navn, e-mailadresse, køn, alder, adresse
 • CPR-nummer
 • Job/hvilket firma, samt afdeling du er ansat i.

Særlige personoplysninger (følsomme personoplysninger)
 • Helbredsoplysninger relateret til din sundhedsprocent og dit sundhedstjek inkluderende evt. svar på blodprøver og test i forbindelse med dit sundhedstjek.
Formål

Vi indsamler og behandler personlige oplysninger, i det omfang det er relevant for dig, til følgende formål:

 • Personlig adgang til services og tidsbestilling via tidsbestillingsportaler eller ved personlig hen-vendelse.
 • Notifikation omkring din brug af tidsbestillings portaler
 • Entydig identifikation ved henvendelse til Falck Healthcare omkring ydelser og ift. anmodninger jf. dine rettigheder.
 • Entydig identifikation omkring den sundhedsfagligbehandling, -vejledning og -forebyggelse.
 • Sundhedsfagligundersøgelse, -screening, -behandling, -vejledning og -forebyggelse.
 • Anonymisering af dine persondata – omkring statistisk analyse og rapportering

Fakturering ift. at afregne med din arbejdsplads, forsikrings- eller pensionsselskab, eller anden partner, der betaler din service hos os.

Automatisk, individuel beslutningstagning

Vi anvender ikke dine persondata til automatisk beslutningstagning, hverken baseret på automatisk da-tabehandling eller profilering.

Ud fra dine indtastede værdier i Sundhedsprocenten præsenteres du med anbefalinger omkring din livsstil og evt. ændringer heraf. Anbefalinger genereres ud fra nationale sundhedsfaglige anbefalinger.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Vi behandler personlige oplysninger, da vi har en kontraktlig forpligtelse over for kunder eller udfører tjenester efter kundens ønske.

Vi er forpligtiget til at overholde gældende lovgivning herunder EUs' databeskyttelses-forordning, databe-skyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning fx at overholde basale principper for be-handling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for alm. identifikation og sikring af tilgang til produkter og services, samt fakturering ind-samles, behandles og videregives alm. personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforord-ningens i artikel 6 (1) (c) og (f) – forfølgelse af legitim interesse.
 • Til brug for den almindelige patientbehandling (diagnostik, vejledning og forebyggelse) indsam-les, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesfor-ordningens i artikel 6 (1) (c) og (d), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, vide-regives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (c) og artikel 9 (2) (h) ift. sundheds-fremme, forebyggelse og behandling.
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindeli-ge patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedsper-soners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§5-10, samt Sundhedsloven kap. 9
 • Oplysninger til brug for afregning sker efter bogføringsloven


Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger i Falck Healthcare A/S omfatter desuden EU General Data Protection Regulation.

Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end be-skrevet i denne privatlivspolitik.

Det er frivilligt at give Falck Healthcare A/S personlige oplysninger, men for at vi kan udføre en fyldestgø-rende lægeundersøgelse af dig skal du give Falck Healthcare A/S den nødvendige information.

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Det betyder, at de pågældende oplysninger ikke længere behandles i Falck Healthcare A/S, medmindre der er andet lovligt behandlingsgrundlag. At tilbagekalde et samtykke påvirker ikke den behandling, der har fundet sted før tilbagekaldelsen af samtykket.

Legitim interesseafvejning

Registrering i Falck Healthcare's booking portal og herved tilgang til ydelser og services elektronisk, såvel som telefonisk, samt udsending af notifikationer omkring sikkerhedshændelser (f.eks. kodeord) og information om kommende tidsbestilling eller aflysninger, fortages på grundlag af en interesseafvejning. Falck Healthcare har en legitim interesse, og forpligtigelse, til at kunne levere produkter og service efter aftale og sikre kvalitet og sikkerhed omkring tilgang og brug af ydelser og produkter.

Overførsel af personlige oplysninger internt til Falck Healthcare A/S

Helbredsoplysninger behandles og opbevares i Falck Healthcares egne systemer med streng adgangs-kontrol og behandles kun af en begrænset kreds af medarbejdere med operationelle behov.

Når du sender en e-mail til Falck Healthcare A/S kan den være uden beskyttelse. Derfor opfordrer vi dig til ikke at sende tavshedsbelagte, følsomme eller andre fortrolige oplysninger via e-mail, før du har un-dersøgt, om indholdet af e-mailen vil blive passende beskyttet. Er du i tvivl, så kontakt os for at sikre, hvordan du bedst deler dine informationer med os.

Tavshedspligt i Falck Healthcare

Sygeplejersker i Falck Healthcare A/S har tavshedspligt, og helbredsinformation bliver ikke videregivet til andre personer, end dem der er direkte involveret i undersøgelsen, fx arbejdsmediciner ved lovpligtigt helbredstjek.

Overførsel af personlige oplysninger til databehandler

Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør. Der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU / EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare ovenfor nævnte data.

Det retslige grundlag for overføring er EUs " Standard Contractual Clauses " / "Standard kontraktlige bestemmelser" for at overføre fra dataansvarlige til databehandlere i usikre lande udenfor EU / EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog her.

For mere information om databehandler og overføring af modtagere udenfor EU / EEA kan fås ved hen-vendelse til DPO@falck.dk

Overførsel af data til offentlig myndighed

Hvis Falck Healthcare A/S har pligt til at videregive information til en offentlig myndighed, vil oplysninger-ne blive videregivet i overensstemmelse med myndighedernes krav. I sådanne tilfælde kan oplysninger om dig blive udleveret uden dit samtykke.

Opbevaring af personoplysninger

Vi bruger en ekstern leverandør til at lagre/opbevare ovennævnte personlige oplysninger.

Opbevaringsperiode med data

Ifølge EU General Data Protection Regulation artikel 5, stk. 1, litra e skal vi slette oplysninger, som ikke længere er nødvendige for det formål de er indhentet til.

Falck Healthcare A/S sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, det blev indhentet til.

Det betyder, at så længe du har en sag hos os, opbevarer vi de nødvendige oplysninger om dig. Når sagen afsluttes, gemmer vi oplysningerne i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

I henhold til Journalføringsbekendtgørelsen vil Falck Healthcare A/S opbevare personoplysninger i jour-nalen i 10 år regnet fra den sidste optegnelse i journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid fx i for-bindelse med en klagesag eller erstatningssag.

Dine rettigheder

Du har - med begrænsninger i loven - ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at ændre forkerte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at begrænse behandling af personoplysninger, retten til dataoverførsel og retten til at modsætte sig behandling af personoplysninger, herunder automatisk, indi-viduel beslutningstagning.

Inspektion, korrektion og sletning

I henhold til EU General Data Protection Regulation artikel 15-17 har man krav på at få indsigt i de op-lysninger, som er registrerede og kan kræve disse rettet eller slettet. Ønsker du aktindsigt eller at rette eller slette dine data, kan du anmode ved at henvende dig skriftligt til Falck Healthcare A/S. Anmodnin-gen skal indeholde sagsnummer eller CPR-nummer og underskrives af den registrerede.
Hvis du er utilfreds med Falck Healthcares behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den nationale tilsynsmyndighed.

Databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende lov, kan du kontakte Falcks databeskyttel-sesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Healthcare A/S
Sundhedstjek og Sundhedsprocenten
Sydhavnsgade 18
2450 København SV

Versionshistorik

GEMS-nummer: 63616
Version: 1.1
Godkendelsesdato: 28.05.2020