Privatlivspolitik

Social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine personlige oplysninger er i sikkerhed hos os.

Personlige oplysninger omfatter alle oplysninger, der kan være direkte forbundet med dig, som personlig identitet, kontaktoplysninger og oplysninger om dit helbred.

Falck Healthcare er dataansvarlig, når vi indsamler relevante personlige oplysninger i forbindelse med vores sundhedsydelser. Du kan her i privatlivspolitikken læse om, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personlige data, og vi giver dig oplysninger om dine rettigheder, og hvem du skal kontakte, hvis du har nogen indvendinger.

Information og formål

Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 Almindelige personoplysninger
 • Dit navn, privatadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer evt. E-mailadresse
Særlige personoplysninger (Følsomme personoplysninger)
 • Oplysninger om dit fysiske-, såvel som psykiske helbred.
 • Sociale forhold, som måtte have indvirkning på arbejdsevne.
 • Andre personlige forhold som måtte have indvirkning på din arbejdsevne.

Hvis der sker ændringer i dine informationer, vil vi registrere disse. Det kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, som ikke er opført listen ovenfor. Du bliver informeret om dette, hvis dette sker. 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Et arbejdsmarkedsrettet handlingsplan og afklaringsforløb for dig med det formål at gøre dig i stand til at vende tilbage på arbejdsmarkedet, skabe jobåbninger, der matchers dine kompetencer og evt. skånehensyn.
 • Henvisning til og kommunikation med andre sundhedspersoner eller andre behandlingssteder (efter samtykke fra dig)
 • Udarbejdelse af status til brug for Jobcenteret
 • Sikring af forhold omkring din evt. praktikplads
 • Afregningsformål
 • Anonymisering af dine personoplysninger.
 • Digital holdundervisning
 • Digitale individuelle samtaler
Automatisk, individuel beslutningstagning

Dine personlige data vil ikke blive anvendt til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilde

Dine personoplysninger modtager vi fra dig, jobcentret i din kommune og andre sundhedspersoner f.eks. sygehus, din egen læge. Hvis du indgår i et tværfaglig forløb, vil dine personoplysninger blive delt mellem de fagpersoner, som indgår i dette forløb. 

Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

 

Den juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

Vi har en forpligtelse at overholde gældende lovgivning herunder EUs’ databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning f.eks. overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. Samt Iværksættelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens i artikel 6.1,A (Samtykke), artikel 6.1.C (lovpålagt), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9.2,a (Samtykke), samt artikel 9.2,H (med henblik på sundhedsfaglig intervention af fagperson underlagt sundhedsfaglig autorisation).
 • Herudover er vi forpligtet til at indhente og gemme en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kap. 9
Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis processen er baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner, Jobcenteret, evt. praktiksted som:

 • Ved henvisning til sundhedspersoner, videregives relevante oplysninger hvortil henvisningen er sendt
 • Ved videregivelse af status videregives relevante oplysninger til Jobcentret i din kommune
 • I forbindelse med virksomhedspraktik videregives relevante oplysninger til virksomhedens koordinator.
Overføring af personlig information til data behandlere

Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør. Der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores data behandlere er p.t. Sotea A/S, Falck A/S og Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

Vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU / EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare ovenfor nævnte data.
Det retslige grundlag for overføring er EUs " Standard Contractual Clauses " for overføringer fra behandlingsansvarlige til databehandlere i usikre lande udenfor EU / EØS.
Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

For mere information om databehandler og overføring af modtagere udenfor EU / EEA kan fås ved henvendelse til qcinfo@falck.dk 

 

Opbevaringsperiode af data

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.
Personoplysninger vi behandler i forbindelse med den almindelige patientbehandling er vi i henhold til journalbekendtgørelsen forpligtet til at opbevare i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.
Personoplysninger vi behandler i forbindelse med afretningsformål opbevarer vi i 5 år (regnskabsår) 
Alm. Persondata som indgår korrespondance som ikke er en del af patientbehandlingen eller danner afregningsgrundlag bliver slettet efter 3 måneder. 
Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

 

Dine rettigheder

Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiserede, individuel beslutningstagning (profilering).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående behandling af dine personoplysninger eller udnyttelse af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os qcinfo@falck.com eller Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck 
Sydhavnsgade 18
2450 København SV
Danmark