Privatlivspolitik

Digitale sundhedstjek

Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine personlige oplysninger er i sikkerhed hos os.

I forbindelse med vores spørgeskema og vejledning af dig indsamler og behandler Falck Healthcare dine personoplysninger.

Personlige oplysninger omfatter alle oplysninger, der kan være direkte forbundet med dig, som personlig identitet, kontaktoplysninger og oplysninger om dit helbred.

Falck Healthcare er dataansvarlig, når vi indsamler relevante personlige oplysninger i forbindelse med vores sundhedsydelser. Du kan her i privatlivspolitikken læse om, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personlige data, og vi giver dig oplysninger om dine rettigheder, og hvem du skal kontakte, hvis du har nogen indvendinger.

Information og formål

Vi kan indsamle og behandle følgende personlige oplysninger om dig i det omfang, det er relevant for netop dig og din sag:

Almindelige personoplysninger

 • Navn, cpr-nr., privatadresse, telefonnummer, e-mailadresse, køn, alder
 • Sociale oplysninger, familierelationer
 • Stilling, firma samt afdeling du er ansat i
 • Identifikationsoplysninger

Særlige personoplysninger

 • Helbredsoplysninger relateret til det digitale sundhedstjek

Bliver vi bekendt med ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne. Såfremt det er i overensstemmelse med formålet med vejledningen, kan der være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Spørgsmål for at kunne vejlede dig i sundhedsfremmende og forebyggende helbredstiltag
 • At sikre en entydig identifikation ved behandling i Falck Healthcare og ved din henvendelse vedrørende anmodninger ift. dine rettigheder
 • At gøre det muligt for Falck Healthcare A/S at kontakte dig
 • Henvisning til og kommunikation med sundhedspersoner i ekspertpanelet
 • Udarbejdelse af anonymiseret sundhedsrapport på virksomhedsniveau
 • Statistisk analyse (dine data er anonymiseret)
Automatisk, individuel beslutningstagning

Vi anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilde

Dine personoplysninger modtager vi fra dig via dine svar på spørgeskemaer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Vi behandler personlige oplysninger, da vi har en kontraktlig forpligtelse over for kunder eller udfører tjenester efter kundens ønske.

Vi har en forpligtelse at overholde gældende lovgivning herunder EU's databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning fx overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. Samt iværksættelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens i artikel 6 (1) (c) og (d), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a), videregivelse på baggrund af samtykke (c), (h)ift. sundhedsfremme, forebyggelse og behandling
 • Data kan også videregives på baggrund af konkret samtykke fra dig

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger i Falck Healthcare A/S omfatter desuden EU General Data Protection Regulation.

Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Det er frivilligt at give Falck Healthcare A/S personlige oplysninger, men for at vi kan udføre en fyldestgørende lægeundersøgelse af dig skal du give Falck Healthcare A/S den nødvendige information.

Hvis der er behov for at indhente helbredsoplysninger i forbindelse med lægeundersøgelsen, spørger Falck Healthcare A/S om samtykke. Grundlaget for Falck Healthcare A/S' behandling af dine personoplysninger er ofte baseret på dit samtykke. Samtykket skal være udtrykkeligt, frivilligt og informeret, så formålet med brugen af oplysningerne er tydelige.

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Det betyder, at de pågældende oplysninger ikke længere behandles i Falck Healthcare A/S, med mindre der er andet lovligt behandlingsgrundlag. At tilbagekalde et samtykke påvirker ikke den behandling, der har fundet sted før tilbagekaldelsen af samtykket.

Overførsel af personlige oplysninger internt til Falck Healthcare A/S

Helbredsoplysninger behandles og opbevares i Falck Healthcares egne systemer med streng adgangskontrol og behandles kun af en begrænset kreds af medarbejdere med operationelle behov.

Falck Healthcare A/S' medarbejdere bruger også e-mail i dialogen med interne og eksterne kontakter. Følsomme personlige oplysninger sendes via beskyttet e-mail.

Når du sender en e-mail til Falck Healthcare A/S kan den være uden beskyttelse. Derfor opfordrer vi dig til ikke at sende tavshedsbelagte, følsomme eller andre fortrolige oplysninger via e-mail, før du har undersøgt, om indholdet af e-mailen vil blive passende beskyttet. Er du i tvivl, så kontakt os for at sikre, hvordan du bedst deler dine informationer med os.

Videregivelse af personoplysninger

På baggrund af det digitale sundhedstjek, kan du ved samtykke blive visiteret videre til et sundhedsteam i dit forsikringsselskab.

I det omfang det er nødvendigt for den at kunne modtage yderligere vejledning og forebyggende hjælp, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner.

Overførsel af personlige oplysninger til databehandler

Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør. Der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU / EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare ovenfor nævnte data.

Det retslige grundlag for overføring er EUs " Standard Contractual Clauses" / "Standard kontraktlige bestemmelser" for at overføre fra dataansvarlige til databehandlere i usikre lande udenfor EU / EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog her.

For mere information om databehandler og overføring af modtagere udenfor EU/EEA kan fås ved henvendelse til DPO@falck.com.

Overførsel af data til offentlig myndighed

Hvis Falck Healthcare A/S har pligt til at videregive information til en offentlig myndighed, vil oplysningerne blive videregivet i overensstemmelse med myndighedernes krav. I sådanne tilfælde kan oplysninger om dig blive udleveret uden dit samtykke.

Opbevaring af personoplysninger

Vi bruger en ekstern leverandør til at lagre/opbevare ovennævnte personlige oplysninger.

Opbevaringsperiode med data

Ifølge EU General Data Protection Regulation artikel 5, stk. 1, litra e skal vi slette oplysninger, som ikke længere er nødvendige for det formål de er indhentet til.
Falck Healthcare A/S sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, det blev indhentet til.

Det betyder, at så længe du har en sag hos os, opbevarer vi de nødvendige oplysninger om dig. Når sagen afsluttes, gemmer vi oplysningerne i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

I henhold til Journalføringsbekendtgørelsen vil Falck Healthcare A/S opbevare personoplys-ninger i journalen i 10 år regnet fra den sidste optegnelse i journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

Dine rettigheder

Du har - med begrænsninger i loven - ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at ændre forkerte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at begrænse behandling af personoplysninger, retten til dataoverførsel og retten til at modsætte sig behandling af personoplysninger, herunder automatisk, individuel beslutningstagning.

Inspektion, korrektion og sletning

I henhold til EU General Data Protection Regulation artikel 15-17 har man krav på at få ind-sigt i de oplysninger, som er registrerede og kan kræve disse rettet eller slettet. Ønsker du aktindsigt eller at rette eller slette dine data, kan du anmode ved at henvende dig skriftligt til Falck Healthcare A/S. Anmodningen skal indeholde sagsnummer eller CPR-nummer og underskrives af den registrerede.

Hvis du er utilfreds med Falck Healthcares behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den nationale tilsynsmyndighed.

Cookies

Cookies er små filer, der gemmer oplysninger om, hvordan du bruger et website. Oplysningerne gemmes i den browser, du benytter.

Falck Healthcare A/S bruger cookies på sine hjemmesider. Formålet med at bruge cookies er at:

 • Lære af din adfærd, så vi kan forbedre webstedets funktionalitet, brugeroplevelse og indhold
 • Tilpasse indholdet, så det bliver relevant for dig

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi slet-ter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Hvis du ikke vil tillade, at cookies gemmes på din computer, skal du slå det fra i din browser. Bemærk, at det vil medføre, at du taber funktionalitet på falckhealthcare.dk og andre hjemmesider.

Du kan slette cookies ved at følge vejledningen til at slette cookies i din browser. Læs mere om vores cookiepolitik her.

Databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende lov, kan du kontakte Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Healthcare A/S

Sydhavnsgade 18
2450 København SV

Versionshistorik

GEMS-nummer: 63641
Version: 1.0
Godkendelsesdato: 20.08.2019