Privatlivspolitik

Falck Pulse

I forbindelse med anvendelsen af Falck Pulse applikationen indsamler og behandler Falck Healthcare A/S, som dataansvarlig, en række personoplysninger om dig som bruger.

I denne privatlivspolitik beskriver vi behandlingen, brugen og videregivelsen af personoplysninger.

A. Formål med indsamling og behandling

De formål som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 1. Falck Pulse bruger-onboarding og drift mhp. at sikre adgang til applikationens funktioner og supporttere af servicen
 2. Til beregning af Falck Pulse helbredsscore og derigennem aktivere og engagere brugeren ift. at forstå og forbedre egen sundhed
 3. Give adgang til sociale delingsfunktioner i relation til helbredsscoren, resultater, udfordringer og aktiviteter. Deling er mulig mellem venner, grupper og "offentligheden" i Falck Pulse-miljøet. Formålet med delingsfunktionaliteten er at skabe "gamification" og fremme brugerengagement
 4. At generere data til anonymiserede statistikker og rapporter for kontinuerligt at sikre og styrke kvaliteten i og omkring Falck Pulse-servicen
 5. Overholdelse af gældende data beskyttelses lovgivning (fx EU's databeskyttelsesforordning, logningsbekendtgørelsen), herunder
 1. Dokumentationspligt
 2. Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 3. Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 4. Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 5. Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 6. Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 7. Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 8. Dine persondata vil ikke blive delt, solgt eller videregivet til andre end de modtagere, som er beskrevet i denne privatlivspolitik.
B. Persondata der behandles

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

Almindelige persondatakategorier:

 • Bruger-ID
 • Navn
 • E-mail
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Information om livsstil
 • Information om fysisk aktivitet
 • Profilbillede
 • Geolokation

Specielle persondatakategorier:

 • Helbredsinformation, herunder relevant information om fysisk- og mentalt helbred.
C. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er følgende:

Proces/Formål:

Falck Pulse bruger-onboarding og drift. Opbevarings- og sletningskriterier: 30 dage efter sletning af brugerkonto. Lovbasis: Legitim interesse (GDPR art. 6 (1)(f)) baseret på Falck Healthcares interesse i at udbyde Falck Pulse-servicen.

Proces/Formål:

Beregning af Falck Pulse helbredsscore og muliggørelse af "gamification" – herunder give relevant feedback / forslag vedr. egen sundhed samt styrker brugerengagement og deltagelse. Opbevarings- og sletningskriterier: 30 dage efter sletning af brugerkonto. Lovbasis: Samtykke og eksplicit samtykke (GDPR art. 6 (1)(a), art. 9 (2)(a)).

Proces/Formål:

Data indsamlet til anonymiseret statistik og rapportering mhp. løbende at sikre og styrke kvaliteten af Falck Pulse-servicen. Opbevarings- og sletningskriterier: 30 dage efter sletning af brugerkonto. Lovbasis: Samtykke og eksplicit samtykke (GDPR art. 6 (1)(a), art. 9 (2)(a)).

Ved behandlinger der er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dette. Tilbagekaldelse af samtykket vil ikke påvirke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på appsupport@falckpulse.dk.

D. Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret individuel beslutningstagning i Falck Pulse. Baseret på de oplysninger, du giver i Falck Pulse, opdateres din personlige profil og helbredsscore løbende, hvilket udløser, at personlige anbefalinger relateret til dit helbred og din livsstil bliver sendt til dig.

E. Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

1.

Navn:

Dacadoo

Registration number:
Adresse:

Dacadoo Othmarstrasse 8,8008 Zürich, Swizerland

Land:

Schweiz, Tyskland

Formål:

Service og IT-leverandør og support

2.

Navn:

Falck Danmark A/S

Registration number:

16 27 12 41

Adresse:

Sydhavnsgade 18, 2450 København SV

Land:

Danmark, men med overførsel til Indien via under-databehandler. Overførslen til Indien er baseret på EU's "Standard Contractual Clauses"

Formål:

IT-support

Foruden overfornævnte modtagere, bliver dine persondata sendt til følgende kategorier af modtagere:

Kategorier af modtagere:

Ingen

Lokation:
Sektor:
Formål/beskrivelse:

Yderligere information om det lovgrundlag der benyttes til overførsel af data til tredjeland - EU Standard Contractual Clauses –kan findes her.

F. Dine rettigheder

Du har ret til - blandt andet og med de begrænsninger der følger af lovgivningen – følgende:

 • ret til indsigt i personoplysninger; Du har ret til gratis at modtage alle oplysninger, der behandles om dig på en let læselig og forståelig måde.
 • ret til at få ændret ukorrekte oplysninger; Du har ret til at korrigere alle behandlede data, der er forkerte.
 • ret til at få slettet oplysninger; Vi vil, på din anmodning, slette alle eller specifikke data, vi behandler om dig, skulle vi ikke have et retsgrundlag for løbende behandling af dine data.
 • ret til at få begrænset oplysninger; Du har ret til at begrænse adgangen til dataene, hvilket resulterer i, at dataene ikke kan behandles til noget formål udover lagring, medmindre vi kan retfærdiggøre fortsat behandling.
 • ret til dataportabilitet og; Du har ret til at modtage de oplysninger, vi behandler i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning; Du har ret til at gøre indsigelse mod en databehandling, enten hele eller dele af behandlingen, hvorefter vi ikke kan fortsætte denne, medmindre vi kan demonstrere et juridisk grundlag for behandlingen, der tilsidesætter din indsigelsen. Dette inkluderer indsigelse mod enhver behandling der inkluderer automatiserede og individuel beslutningstagning, hvis dette skulle ske.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte Falck Healthcare via kontaktoplysningerne i afsnit G "Kontaktdetaljer".

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

G. Kontaktdetaljer

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på appsupport@falckpulse.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver via dpo@falck.com.

Falck Healthcare A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København SV
Denmark

Dato: 27-08-2020 ver. 0.99 Danish