Psykisk arbejdsmiljø

bedre trivsel gennem dialog

Få hjælp til det psykiske arbejdsmiljø

Falck Healthcare har mange års erfaringer med forskellige branchers problemstillinger inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Vi hjælper med at skabe rammerne for den gode dialog mellem ledelse og medarbejdere. Åbenhed om den enkeltes trivsel skaber forståelse for forskelligheder, og arbejdspladsen får mulighed for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø.

Det er altid autoriserede psykologer eller en erhvervspsykologisk konsulent, der vil stå for rådgivningen.

Rådgivning om det psykiske arbejdsmiljø

tryghed skaber trivsel

Det psykiske arbejdsmiljø styrkes gennem fokus på:

Forandringer

Kulturen på arbejdspladsen i dag er præget af mange forandringer. Forandringerne kan være udfordrende at rumme, samtidig med at kerneopgaven skal løses, og de kan medføre, at medarbejdere og ledere føler sig demotiverede, ukoncentrerede og resultere i stigende sygefravær.

Falck Healthcare kan hjælpe jer med at analysere, hvor og hvordan jeres virksomhed bedst afhjælper uhensigtsmæssige reaktioner og dårlig trivsel i forbindelse med forandringer.

Vi hjælper typisk med:

 • Oplæg omkring psykologien bag og typiske reaktioner på forandringer
 • Redskaber til at håndtere egne og andres reaktioner
 • Ledersparring om implementering af konkrete forandringer i forhold til fx tid, information, kommunikation og håndtering af medarbejdere.

Konflikter og mobning

I får konkrete værktøjer til at stoppe mobning og til at kommunikere konstruktivt. Det kan afhjælpe dårligt psykisk arbejdsmiljø og skabe mere rummelighed og plads til forskellighed.

Falck Healthcare giver jer viden og redskaber til at:

 • Skelne mellem konflikter, mobning og chikane
 • Forstå dynamikken i konflikter, mobningen og chikane i forhold til den enkelte, gruppen og organisationen.
 • Kende reaktioner på vold og grænseoverskridende handlinger
 • Nedtrappe (forebygge) konflikter
 • Gribe ind ved mobbende handlinger
 • Vide hvilke organisatoriske rammer og betingelser, der kan afhjælpe konflikt og mobning
 • Vide hvad organisationen selv kan løse, og hvornår der skal tilkaldes hjælp
 • Spotte når man som medarbejder, kollega eller leder har negative symptomer efter konflikt eller mobning

Vi tilpasser altid indholdet til jeres behov.

Ledersparring

Ledersparring i Falck Healthcare er sparring om rollen som leder, det at håndtere medarbejdere, svære situationer eller et ledelsesmæssigt dilemma. Vi har fokus på, at din ledere skal lede, så de selv og dermed medarbejderne trives bedst muligt.

Ledersparring kan foregå i forbindelse med en konkret problemstilling eller et forløb, og det kan foregå med en enkelt leder eller i en gruppe. En ledergruppe kan fx få sparring på egne problemstillinger eller ønsket om at nå et fælles mål, en ny vision, en ny organisation eller generel udvikling.

I kan blandt andet få sparring, viden og redskaber til at:

 • Finde sig til rette i egen rolle
 • Forebygge konflikter på den konkrete arbejdsplads
 • Samarbejde med alle medarbejdere
 • Agere i et krydspres
 • Skelne mellem og forstå konflikter, vold, mobning, trusler og chikane
 • Håndtere kolleger og medarbejdere, der har været udsat for en voldsom arbejdsrelateret hændelse.
 • Tage samtaler med medarbejdere om hændelser, der har fundet sted
 • Tage eventuelle sygefraværssamtaler, hvor årsagen til fra-været er arbejdsbetinget.

Samarbejde og anerkendelse

Lær at sætte samarbejde og anerkendelse på dagsordenen, så der igen kan komme fokus på kerneopgaven frem for på negative kollegiale relationer.

Du får hjælp til at få medarbejderne til at skifte fokus fra det relationelle felt til kerneopgaven. For at forebygge dårlig omgangstone og mistrivsel er det vigtigt at have viden om anerkendende kommunikation og om roller, ansvar og snitflader i en organisation.

Falck Healthcare giver jer viden og redskaber til at:

 • Skabe en anerkendende kultur og kommunikation
 • Fokusere på samarbejde og løsning af kerneopgaven
 • Kende årsager til dårligt samarbejde
 • Kende ansvar, pligter og rettigheder i kollegiale relationer
 • Skabe god dialog på tværs i organisationen
 • Kende til takt og tone i formelle og uformelle kollegiale rum

Indsatsen kan fx indeholde:

 • Oplæg omkring anerkende kultur og løsningsorienteret kommunikation
 • Konsultation i grupper, hvor omgangstonen er barsk
 • Rådgivning og/eller ledersparring om fx roller, rettigheder og pligter eller i forhold til en konkret medarbejdergruppe.

Social kapital

Social kapital er et udtryk for en virksomheds relationelle ressourcer, altså de ressourcer, der består af medarbejdernes sociale bånd og samarbejdsevne. Falck Healthcare hjælper med at fokusere på den sociale kapital og styrke det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel.

For at forebygge dårlig trivsel og en uprofessionel omgangstone er det vigtigt at fokusere på tilliden til organisationen og hinanden.

Falck Healthcare giver jer viden og redskaber til at:

 • Forebygge mistrivsel pga. dårligt samarbejde
 • Opbygge tillid til organisationen og hinanden
 • Sikre, at medarbejderne oplever at afdelingen/organisationen er retfærdig
 • Kunne identificere, hvis en medarbejder eller afdeling ikke fungerer godt relationelt

Indsatsen kan fx indeholde:

 • Oplæg om og kurser i social kapital
 • Redskaber, der støtter den sociale kapital, fx i forhold til beslutningsprocesser, kommunikation og inddragelse
 • Rådgivning og/eller ledersparring om tillidsvækkende ledelse, retfærdig håndtering af forskellige medarbejdere eller svære dialoger om samarbejde

Stress og stresshåndtering

Stress rammer individuelt, men er betinget af forhold i både privat- og arbejdslivet. Falck Healthcare hjælper med at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen og uanset om stressen skyldes private eller arbejdsmæssige årsager, kan det betale sig for virksomheden at arbejde strategisk med stresshåndtering.

I får hjælp til at håndtere stress på både individ- og organisationsniveau og støtte i forhold til både en strategisk, forebyggende og rehabiliterende indsats.

For at forebygge stress kan det være vigtigt at kende til stress og symptomerne. Det er også vigtigt at vide, hvordan man gebærder sig, hvis nogen på arbejdspladsen bliver stressede.

Falck Healthcare giver jer viden og redskaber til at:

 • Skabe en organisationskultur, hvor man kan tale åbent om stress og travlhed
 • Spotte når man selv, medarbejdere eller ledere har stress-symptomer
 • Tage samtaler med kolleger eller medarbejdere om stress
 • Tage eventuelle sygefraværssamtaler, hvor årsagen til fraværet er stress (hvis man er leder)
 • Tage imod en medarbejder, der kommer tilbage på arbejde efter en sygemelding med stress

Indsatsen kan fx indeholde:

 • Oplæg omkring stress, travlhed og håndtering heraf
 • Konsultation i grupper, hvor trivslen er dårlig grundet stress
 • Rådgivning om, hvad man selv kan gøre, og hvad man stiller op som kollega, arbejdsmiljørepræsentant, leder og på organisationsniveau
 • Sparring med ledere som selv er stressede eller har medarbejdere, der er stressede

Se også vores program Well-being Management, som hjælper med at sætte trivsel og produktivitet på dagsordenen. (Link til Well-being)

Vold og konflikter

Arbejder dine medarbejdere i et miljø, hvor uoverensstemmelser en uundgåelig del af opgaveløsningen? Få hjælp til at forebygge konflikter eller vold og sikre et godt arbejdsmiljø.

Falck Healthcare giver jer viden og redskaber til at:

 • Skelne mellem og forstå konflikter, vold, mobning, trusler og chikane
 • Nedtrappe konflikter
 • Forstå reaktioner på vold og grænseoverskridende handlinger
 • Håndtere kolleger og medarbejdere, der har været udsat for en grænseoverskridende handling
 • Handle hensigtsmæssigt før, under og efter en konflikt eller voldelig episode
 • Tage samtaler med medarbejdere om hændelser, der har fundet sted
 • Afholde sygefraværssamtaler, hvor årsagen til fraværet er konflikter

Indsatsen kan fx indeholde:

 • Oplæg og kurser omkring vold og trusler samt psykisk førstehjælp.
 • Konsultation i grupper eller samtaler med enkeltpersoner, der er berørt af en grænseoverskridende hændelse.
 • Rådgivning og/eller ledersparring om at forebygge og håndtere borgere/brugere, der har grænseoverskridende adfærd.

Ring mig op

Indsend formularen, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller din virksomheds ordning.
Du kan også ringe på 70 33 04 04.

Har du brug for hjælp til at booke tid, så kan du finde mere information her.